Diễn đàn cạnh tranh quốc gia

Chấm dứt việc NHNN mua lại các ngân hàng với giá 0 đồng

Chấm dứt việc NHNN mua lại các ngân hàng với giá 0 đồng